ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

Bases convocatòria (Descarregar)

 

Model de sol.licitud d'admissió a les proves selectives (Descarregar)

 

Per a la presentació mitjançant registre electrònic, l'hauran de realitzar a través del següent enllaç: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

 

Ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds per a la participació en el procediment de selecció per a la contractació laboral fixa de dos violins tutti i dos ajuda de solista de trombó de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears (PDF)

 

 

 

 

El Patronat de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears en sessió de l'11 d'Abril de 2019 ha resolt:

Aprovar, prèvia l'obtenció dels informes preceptius, les bases que han de regir la convocatòria per proveir en règim de contractació laboral fixa els llocs de treball següents:

 

2 places de professor/professora de la plantilla artística de la Fundació, especialitat violí, lloc de treball violí tutti I i violí tutti II segons característiques que consten en la relació de llocs de treball.

 

1 plaça de professor/professora de la plantilla artística de la Fundació, especialitat trombó tenor, lloc de treball d'ajuda de solista, segons característiques que consten en la relació de llocs de treball.

 

1 plaça de professor/professora de la plantilla artística de la Fundació, especialitat trombó tenor/trombo baix, lloc de treball d'ajuda de solista, segons característiques que consten en la relació de llocs de treball.

 

Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com en la pàgina web de la Fundació www.simfonicadebalears.

El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci-ressenya als butlletins oficials corresponents.

 

Palma, 17 de juliol de 2019

La presidenta del Patronat

Pilar Costa i Serra

Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat 

Bases que han de regir la convocatòria per proveir amb contracte de caràcter laboral fix una plaça de professor/professora de violí tutti I, una plaça de professor/professora de violí tutti II, una plaça de professor/professora de trombó tenor ajuda de solista, i una plaça de professor/professora de trombó tenor/ trombó baix ajuda de solista per a la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears

 

La present convocatòria, les bases íntegres de la qual es publicaran, almenys, en la pàgina web http://www.osib.net/ i en el tauló d'edictes de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears, i un extracte en anunci en el BOIB, sense perjudici d'altres mitjans que es considerin apropiats per a una difusió major. El procés de selecció de personal per a la contractació laboral fixa d'aquests quatre professors serà el d'oposició lliure en el marc del que estableix el Conveni Col·lectiu de la Fundació, i es regirà per aquestes bases, i, en allò no previst per aquest, s'estarà al que estableix la normativa estatal i autonòmica per al personal de les fundacions del sector públic.

El Patronat de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears acorda convocar un procés selectiu per a la convocatòria de les quatre places de personal laboral fix següents:

 

- Professor/professora de violí tutti I 

- Professor/professora de violí tutti II

- Professor/professora de trombó tenor ajuda de solista

- Professor/professora de trombó tenor/ trombó baix, ajuda de solista

I això d'acord amb les següents: 

Bases de convocatòria

 

1. Objecte 

La present convocatòria té com a objecte la selecció de personal per cobrir, amb caràcter de personal laboral fix pel sistema d'oposició, els llocs de treball següents:

- Professor/professora de violí tutti I 

- Professor/professora de violí tutti II

- Professor/professora de trombó tenor ajuda de solista

- Professor/professora de trombó tenor/ trombó baix, ajuda de solista

 

2. Normes generals

El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d'audició, amb els exercicis que s'especifiquen a l'annex II.

El Tribunal no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre de persones aspirants superior al de places convocades. 

 

3. Característiques dels llocs de treball

Tutti violí

Funcions del lloc de treball:

Interpretar la part corresponent de l'obra.
Estan obligats a substituir a l'ajuda de solista en cas de necessitat, percebent la part proporcional de la diferència de sou segons preveu l'Estatut dels treballadors.
En la secció de violíns es distingeixen les categories de tutti de violí I i tutti de violí II 

Retribució anual bruta: la fixada en l'estructural retributiva i la taula salarial vigent en cada moment (actualment aprox. 39.086,62 euros)

Ajuda de solista

Funcions del lloc de treball:

Interpretar la part corresponent de l'obra i a més:

Vent metall

Substituir provisionalment el solista (en funcions) i tocar segons papers.
El trombó baix mai no substitueix el solista.

Retribució anual bruta: la fixada en l'estrucutura retributiva i la taula salarial vigent en cada moment (actualment aprox. 43.861,66)

 

4. Requisits dels candidats

Per ser admesos al procés selectiu els aspirants hauran de tenir en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i, mantenir fins al moment de la formalització del contracte de treball, els requisits de participació següents:

- Nacionalitat:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea.

c) Qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors de l'esmentada edat dependents.

d) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors 

e) Els estrangers no inclosos en els casos referits en els paràgrafs anteriors, que tinguessin residència legal a Espanya.

 

- Edat:

Tenir compliments divuit anys.

 

- Titulació:

Tenir la titulació exigida de títol superior de música, especialitat d'interpretació de violí o trombó respectivament, o el corresponent d'un altre país degudament homologat, o complir els requisits per a la seva obtenció en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

 

- Capacitat funcional:

Tenir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

 

- Habilitació:

 

No haver estat acomiadat com a personal laboral, o separat com funcionari de carrera o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

 

Per altra banda, els qui superin les proves selectives, hauran d'acreditar, mitjançant revisió mèdica, que tenen les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

Així mateix, acreditaran els seus coneixements de llengua catalana, en el seu cas, d'acord amb el que estableix, en relació a això, la legislació vigent. En aquest sentit, la disposició addicional quarta del decret 11/2017, de 24 de març, en la redacció introduïda per la disposició final 24 de la Llei 14/2018, de pressupostos de la comunitat autònoma Illes Balears per al 2019 estableix:

 

“4. En el cas del personal de les categories professionals artístiques, de l'especialitat interpretació, de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, la creació de la qual fou autoritzada per l'Acord de Consell de Govern de 19 de desembre de 2014, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 174, de 20 de desembre de 2014, el moment per a l'acreditació del nivell de català que correspongui serà el de l'efectiva incorporació al lloc de feina. Si en el moment de la incorporació no pot acreditar el nivell exigit de coneixements de llengua catalana, en el seu contracte es farà constar que queda obligat a assolir i a acreditar el nivell mínim de català en el termini d'un any, i dins els dos anys successius el nivell de català corresponent al lloc de treball. Si no ha obtingut el corresponent nivell de català, una vegada transcorreguts aquests terminis, serà remogut del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïda la junta de personal corresponent. No serà exigible nivell de català en les contractacions, en les categories i especialitats indicades, per períodes inferiors a un any. En qualsevol cas, tenir un nivell de català superior a l'exigit sempre ha de constituir un mèrit a valorar en els procediments de provisió.”

 

5. Naturalesa jurídica de la relació del servei

De conformitat amb l'article 15 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors marc legal estatal i autonòmic del personal de les fundacions del sector públic, l'aspirant que superi el procés selectiu formalitzarà la seva relació amb la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears a través d'un contracte laboral fix.

 

6. Presentació de sol·licituds

 

Forma:

Els qui desitgin participar en aquest procés selectiu hauran de complimentar el model d'instància que figura com a annex I d'aquesta convocatòria, que estarà disponible a les oficines de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears i en el Registre General  de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (Passeig de Sagrera 2 07012 Palma) i en la pàgina web de l'Orquestra.

 

Les instàncies s'hauran de presentar en el Registre General  de la Conselleria de Presidència, Cultura, i Igualtat. Això, sense perjudici de la seva presentació d'acord amb l'establert a l'article 16, apartat 4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds hauran d'estar degudament emplenades, indicant amb claredat que es reuneixen tots i cada un dels requisits de capacitat exigits en les bases de la convocatòria, data, firma i òrgan a què es dirigeix la instància.

 

Així mateix, s'adjuntarà fotocòpia compulsada del DNI (o document legal equivalent) i fotocòpia compulsada de la corresponent titulació exigida per la convocatòria (si la titulació fos obtinguda en un país diferent al d'Espanya, la mateixa haurà de quedar acreditada mitjançant la corresponent homologació oficial).

I la declaració jurada de complir tots els requisits de la convocatòria.

 

Temps:

El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis de la Fundació i en la pàgina web de l'Orquestra i, potestativament, en altres plataformes habituals en aquests tipus de convocatòria.

La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposarà la no admissió del sol·licitant.

 

7. Admissió d'aspirants

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al tauler d'anuncis de la seu de la Fundació al carrer de Vicenç Joan i Rosselló, 22-B, 07013 Palma, i còpia en la pàgina web de l'Orquestra, amb indicació expressa de les causes d'exclusió, amb un termini de deu dies hàbils a efectes de presentació de reclamacions o d'esmena de deficiències.

Seran esmenables els errors materials o de fet que poguessin ocórrer en les dades personals de l'interessat, lloc assenyalat a efectes de notificacions, data, firma o òrgan al qual es dirigeix.

 

No seran esmenables les deficiències que afectin el contingut essencial de la mateixa sol·licitud del procés selectiu, tampoc aquelles que es refereixin a l' incompliment del termini de caducitat o a les referides a la manca d'actuacions essencials. Queden, per tant, exclosos de pla del procés selectiu, aquells aspirants que no facin constar expressament a la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits de capacitat exigits en les bases.

 

Transcorregut el termini d'esmena i examinades les possibles incidències que, en el seu cas, haguessin estat al·legades, s'aprovarà la llista definitiva que serà publicada al tauler d'anuncis de la Fundació i en la corresponent pàgina web, juntament amb la data i l'hora en què s'hagi de realitzar el primer exercici de les proves selectives.

 

8. Tribunal

a) L'execució del procediment selectiu i l'avaluació de les proves dels aspirants, serà encomanada a l'òrgan col·legiat de caràcter tècnic previst en el Conveni col·lectiu, que actuarà sotmès a les normes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'òrgan de selecció jutjarà les proves selectives i les elevarà a l'òrgan estatutàriament competent per a la formulació de la proposta de resolució per a la consegüent contractació laboral fixa dels professors per a la plantilla artística de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears.

Aquest tribunal estarà integrat per:

 

President: el director titular, suplert o assessorat pel mestre que es designi.

Vocals: el concertino, el concertino associat, tots els solistes de l'OSIB i tres músics no solistes elegits per sorteig. En suplència dels solistes, intervindran els ajuda de solista respectius. En suplència dels tutti, intervindran els tutti suplents, que també seran objecte de sorteig.

Secretari (sense vot): el gerent de la Fundació. En cas de suplència, actuarà com a secretari un funcionari de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

Un especialista de l'instrument.

Els representants del comitè d'empresa podran assistir tant a les proves com a les deliberacions en qualitat d'observadors, sense que puguin intervenir en els debats ni en les deliberacions.

b) Per a la qualificació dels exercicis el tribunal seguirà les següents pautes:

Els acords del tribunal s'adoptaran en funció de la puntuació més alta, fruit de les opinions numèriques de cada membre.

Cada membre del tribunal puntuarà les proves d'audició amb un número del 0 (puntuació més baixa) al 10 (puntuació més alta), i podrà afegir com a màxim un decimal.

 

Una vegada anotades totes les puntuacions, es rebutjaran la més alta i la més baixa.

La puntuació que els membres del tribunal atorguin a cada aspirant serà secreta. Cada membre del tribunal tendrà un full per a cada prova, on posarà la nota final i les observacions. Aquest full serà anònim i es recollirà al final de cada prova per la secretaria del tribunal.

El recompte final serà públic i es durà a terme per part de la secretaria del tribunal.

 

c) Amb la llista d'admesos i exclosos es farà pública la identificació nominal dels membres titulars, i els corresponents suplents, del tribunal qualificador. L'abstenció i recusació dels membres del tribunal es farà efectiva d'acord amb el què disposen els articles corresponents de la normativa de règim jurídic.

 

d) El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència del president, el secretari, o els seus suplents i de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament, i les decisions s'adoptaran per majoria simple, actuant el secretari, sense vot. 

 

e) El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o incidències que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon funcionament del procediment de selecció en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

 

El tribunal haurà de quedar fixat en el mateix acte de publicació de les llistes definitives d'admesos i de citació per al primer exercici. L'assistència a les sessions del tribunal és obligatòria per als designats, sense que puguin delegar les seves funcions en el suplent fora dels casos previst en la Llei. El tribunal es constituirà amb els seus titulars o suplents, però, una vegada constituït, la seva composició no podrà variar durant tot el procés selectiu.

Qualsevol sorteig entre els professors de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears per formar part del tribunal s'haurà de fer davant de funcionari públic que haurà de fer constar el resultat del sorteig en una acta.

 

En la composició del tribunal, l'expert en l'instrument variarà segons es tracti de la prova de l'especialitat de violí o de l'especialitat de trombó, respectivament.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú. Els membres del tribunal no podran constituir-se ni actuar sense la presència del seu president, secretari i almenys la meitat dels vocals.

Per altra banda, els membres en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'abstindran d'intervenir en el procediment. En concret, són motius d'abstenció els següents:

a) Tenir interès personal en l'assumpte que es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

 

b) Tenir parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.

 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.

 

d) Haver tengut intervenció com pèrit o com testimoni en el procediment que es tracti.

 

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc. 

De cara a un desenvolupament més idoni del procés i les proves selectives, el tribunal, podrà incorporar als seus treballs, tècnics especialistes en l'objecte de la convocatòria, que no tendran vot.

La composició dels membres del tribunal s'especificarà juntament amb la llista definitiva d'aspirants admesos al procés selectiu que es farà pública, amb anterioritat a la data del primer exercici, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Fundació. Al mateix temps que als membres titulars del tribunal es nomenarà els membres suplents, amb el mateix nombre i amb els mateixos requisits. Tot això de conformitat amb l'art. 60 del Text refós de  l'Estatut de l'Empleat Públic art. 22 i seg., així com els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i qualsevol altra normativa que els sigui d'aplicació.

 

9. Desenvolupament del procés selectiu

Conclòs el termini de reclamacions i esmenes i resoltes les mateixes, l'autoritat o òrgan convocant elevarà a definitives les llistes d'admesos i exclosos que es publicaran igualment al tauler d'anuncis i la pàgina web de la Fundació. L'esmentada publicació servirà de notificació a efectes d'impugnacions i recursos. A la mateixa publicació s'indicarà la data, el lloc i l'hora de començament de la primera part de l'exercici.

 

Qualsevol decisió que adopti el Tribunal de Selecció i que hagi de ser coneguda pel personal aspirant fins a l'acabament de les proves selectives, s'exposarà als locals on s'hagi celebrat l'exercici anterior o en els què s'assenyalin a l'últim anunci i al web de l'Orquestra, tenint-ne prou amb l'esmentada exposició, en la data en què s'iniciï, com a notificació a tots els efectes.

 

Amb el resultat de l'últim exercici, el Tribunal de Selecció exposarà al públic la resolució per la qual fixa la relació definitiva d'aspirants aprovats per ordre de puntuació, i que trametrà a l'òrgan convocant per a la seva publicació mitjançant Resolució al tauler d'anuncis i en la pàgina web de la Fundació.

 

Els tribunals estendran acta de totes les seves sessions, tant de celebració d'exercicis com de correcció i avaluació dels mateixos, així com de deliberació dels assumptes de la seva competència. En les actes, i sense perjudici del que disposa l'article 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'exposarà concisament, encara que amb prou claredat, la motivació de les seves decisions.

L'aspirant seleccionat que dins del termini establert, i tret de casos de força major, no presenti la documentació acreditativa o que de la mateixa es deduís que manca algun dels requisits exigits, serà exclòs del procés selectiu.

 

Respecte del coneixement de la llengua catalana, serà d'aplicació la disposició addicional quarta del Decret 11/2017, de 24 de març, a la redacció introduïda per la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2019.

Els aspirants hauran d'observar a cada moment les instruccions dels membres del Tribunal o del personal ajudant o assessor durant la celebració de les proves, per a un desenvolupament adequat. Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de les proves per part d'algun dels aspirants, quedarà reflectida a l'acta corresponent, podent continuar l'esmentat aspirant el desenvolupament de l'exercici amb caràcter condicional fins que el Tribunal resolgui sobre l'incident.

 

Abans de l'inici de cada exercici, i sempre que s'estimi convenient durant el seu desenvolupament, els membres del Tribunal, els seus ajudants o assessors comprovaran la identitat dels aspirants mitjançant l'aportació del DNI o document legal substitutiu.

Els aspirants perdran el seu dret quan es personin als llocs de celebració dels exercicis quan ja s'hagi iniciat el sorteig previ a les proves o per la inassistència a les mateixes, encara que es degui a causes de força major.

L'ordre d'actuació dels aspirants serà determinat per sorteig celebrat immediatament abans d'iniciar-se cada exercici.

Els aspirants seran convocats a l'exercici de l'audició per crida única, sent exclosos els qui no compareguin.

 

10. Sistema de qualificació i proves selectives

El procés selectiu tendrà caràcter obert i garantirà la lliure concurrència.

El sistema selectiu aplicable a la selecció de personal laboral, serà el d'oposició, el qual es realitzarà sota els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

El procés selectiu d'oposició es realitzarà mitjançant el sistema d'audició, amb els exercicis que s'especifiquen a l'annex II i III

Les proves selectives consten dels exercicis  següents:

 

A. Per a les places de violí tutti I i violí tutti II:

 

Primer exercici: Amb cortina. Eliminatori per als aspirants que en puntuïn menys de 6 sobre 10. Consistirà en la interpretació del primer i segon moviment amb cadències, en el seu cas, d'un dels concerts a elecció de l'aspirant i la interpretació del fragment orquestral que consten a l'annex II.

Segon exercici: Amb cortina. Eliminatori per als aspirants que en puntuïn menys de 6,5 sobre 10. Consistirà en la interpretació del primer temps complet d'un concert amb cadència, en el seu cas, del repertori de violí a elecció de l'aspirant i la interpretació d'un màxim de tres fragments orquestrals a elecció del Tribunal entre els què consten a l'annex II.

Tercer exercici: Sense cortina. Eliminatori per als aspirants que en puntuïn menys de 7 sobre 10. Consistirà en la interpretació dels fragments orquestrals a elecció del Tribunal entre els que consten a l'annex II, i la interpretació d'un fragment a primera vista.

El tribunal podrà fer indicació dels tempos en els quals han d'interpretar-se els fragments o concerts

 

B. Per a les places de trombó i trombó baix:

Primer exercici: Amb cortina. Eliminatori per als aspirants que en puntuïn menys de 6 sobre 10. Consistirà en la interpretació, amb cadències en el seu cas, del concert i la interpretació del solo orquestral que consten a l'annex III.

Segon exercici: Amb cortina. Eliminatori per als aspirants que en puntuïn menys de 6,5 sobre 10. Consistirà en la interpretació de l'obra per a trombó o trombó baix establerta a l'annex, i la interpretació d'un màxim de tres fragments orquestrals a elecció del Tribunal entre els que hi ha a l'annex III.

Tercer exercici: Sense cortina. Eliminatori per als aspirants que en puntuïn menys de 7 sobre 10. Consistirà en la interpretació de diversos fragments orquestrals a elecció del Tribunal entre els que consten a l'annex III, i la interpretació d'un fragment a primera vista.

El tribunal podrà fer indicació dels tempos en els quals han d'interpretar-se els fragments o concerts.

El Tribunal declararà per a cada una de les places o especialitats, com a únic aprovat a cada plaça, als aspirants que hagin superat els tres exercicis i que obtinguin més punts sumant les tres parts i elevarà l'acta a l'òrgan competent.

La resta d'aspirants que hagin superat les proves selectives però no hagin estat proposats pel Tribunal com únics aprovats, formaran part d'una borsa de treball per a futures contractacions laborals interines o de reforç.

En tots els casos, tenir un nivell de català superior al fixat per al lloc de feina que es objecte de provisió, constitueix un mèrit d'acord amb la taula següent:

- Nivell C1 : + 0.25 punts

- Nivell C2: + 0.50 punts

Atès que aquests dos nivells són del mateix itinerari, la puntuació no és acumulativa, en el sentit que la puntuació per el nivell superior subsumeix la del certificat de nivell inferior.

 

Les proves es realitzaran amb un teló/paraven de fusta i/o un altre material opac o similar que separarà el Tribunal dels aspirants.

La Fundació facilitarà pianista acompanyant, a qui ho sol·liciti durant el termini de presentació d'instàncies.

En cada una de les proves el Tribunal es guarda la potestat de posar-hi fi en el moment que consideri oportú.

Es vetllarà per evitar qualsevol marca, avís o senyal que pogués identificar l'aspirant.

Queda prohibit l'ús de telèfons mòbils o altres dispositius per a tots els aspirants i per als membres del Tribunal durant la realització de les proves a fi d'impedir qualsevol tipus de comunicació entre el Tribunal i qualsevol persona externa a aquest.

Les proves seran obertes al públic. No es podran accedir a les sales una vegada començades les proves. Estarà així mateix vetat l'ús de mòbils al públic assistent.

 

11. Període de prova

S'estableix un període de prova de sis mesos. 

 

Palma, 17 de juliol de 2019

La presidenta del Patronat

Pilar Costa i Serra

Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat

 

ANNEX I 

Sol·licitud d'admissió a les proves selectives 

Convocatòria:

Plaça a la qual es presenta:

Dades de la persona sol·licitant

Primer llinatge: ........................................... Segon llinatge: .................................................

Nom: ........................................  Núm. doc. identitat:.............................................

Lloc de naixement: ...................................................

Província: …………………………………………………..

Dades a efectes de rebre notificacions

Tipus (carrer, plaça...) i nom de la via: ...................................................................................    

Núm.: ..........  Pis: ...........  Porta: ............  Localitat:  .............................................   

Codi postal:  ....................  Municipi: ...................................    

Telèfons: .........................     ............................  Adreça electrònica:  ..................................................................   

Si necessitau algun tipus d'adaptació material per a la realització de la prova, indiquicau-ne quina:

MANIFEST:

Que, reunesc, a la data de finalització́ del període de presentació́ d'instàncies, totes i cada una de les condicions exigides en les bases de la convocatòria. 

SOL·LICIT:

Ésser admès/admesa a les proves selectives a què es refereix la present instància. 

........................... , .............................  d  .............................  de .....................................    

(rúbrica)

Documentació adjunta

_ Fotocòpia del document d'identitat.

_ Còpia de la documentació que acredita que complesc els requisits exigits en la convocatòria.

_ Currículum personal.

_ Còpia dels documents que acrediten els mèrits al·legats.

PRESIDENTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

NOTA: 

ROTECCIÓN DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vós en aquest formulari pesaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de la Fundació OSIB i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seves competències. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció́ de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre d'entrada de la Fundació OSIB. 

 

ANNEX II

Violí tutti I i violí tutti II

Violí tutti I

A) Primer exercici

1.Primer i segon moviment amb cadències, en el seu cas, a elegir entre: 

- A. Mozart: Concert núm. 3 per a violí i orquestra KV 216 en sol major

- A. Mozart: Concert núm. 4 per a violí i orquestra KV 218 en re major

- A. Mozart: Concert núm. 5 per a violí i orquestra KV 219 en la més gran

2.Passatge del llibre Probespiel Band 2 ed. 7851 (ed. Schott) -Don Juan, pàg. 61-63 (1ª voz).

B) Segon exercici

Primer temps complet amb cadència, en el seu cas, d'un concert de repertori del violí a elegir entre: 

- L. Van Beethoven: op. 61 en re major

- J. Brahms: op. 77 en re major

- F. Mendelssohn: op. 64 en el meu menor

- C. Saint-Saëns: Concerto núm. 3 en si menor, op. 61

- J. Sibelius: op. 47 en re menor

- P.I. Tchaikovsky: op. 35 en re major

- Més un màxim de tres fragments orquestrals dels relacionats en l'apartat següent

C) Tercer exercici

- Somni d'una nit d'estiu, pàg. 32–33. obert. Vln 1 (1ª veu)*

- Mozart. Simfonia 39, mov. 4, pàg. 37-38 (1ª veu)*

- Schumann. Simfonia núm. 2, mov. 2, solo pàg. 53*

- Weber. Oberon ouverture, pàg. 77-78*

- Mozart. Les noces de Fígaro, pág. 44 obert. (1º veu)*

- Brahms. Simfonia núm. 4. Tercer moviment

- Debussy. El mar (1 compàs abans de núm. 37 fins a núm. 39)

- Debussy. El mar des de núm. 10 fins a 4 abans de núm.13)

- Mahler. Simfonia núm. 5 adagietto (mov.4 des de núm. 2 fins a núm. 3)

- Prokofiev. Simfonia clàssica (mov. 4: d'1 a H) i (mov. 1 da capo fins a N 7)

- Prokofiev. Romeu i Julieta, suite 1 mov.7 des de núm. 70 fins a núm. 74

*Passatges d'orquestra del Probespiel Band 2 ed. 7851 (ed. Schott)

Violí tutti II.

A) Primer exercici

1. Primer i segon moviment amb cadències, en el seu cas, a elegir entre: 

- W.A. Mozart: Concert núm. 3 per a violí i orquestra KV 216 en sol major

- W.A. Mozart: Concert núm. 4 per a violí i orquestra KV 218 en re major

- W.A. Mozart: Concert núm. 5 per a violí i orquestra KV 219 en la major

2. Passatge del llibre Probespiel Band 2 ed. 7851 (ed. Schott)-Don Juan, pàg. 61-63 (2ª veu).

B) Segon exercici

Primer temps complet amb cadència, en el seu cas, d'un concert de repertori del violí a elegir entre: 

- L.Van Beethoven: op. 61 en re major

- J. Brahms: op. 77 en re major

- F. Mendelssohn: op. 64 en mi menor

- C. Saint-Saëns: Concerto núm. 3 en si menor, op. 61

- J. Sibelius: op. 47 en re menor

- P.I. Tchaikovsky: op. 35 en re major

- Més un màxim de tres fragments orquestrals dels relacionats en l'apartat següent

C) Tercer exercici

- Somni d'una nit d'estiu, pàg. 32–33. Obert. Vln 1 (1ª veu)*

- Bruckner, Simfonia núm. 9 3 Satz, pàg. 27-28. Part de violí II*

- Mozart. Simfonia 39, mov. 4, pàg. 37*

- Weber. Oberon obertura, pàg. 77-78*

- Mozart. Les noces de Fígaro, pàg. 44, obert. (2ª veu)*

- Schubert. Simfonia núm. 4, pag. 52.*

- Prokofiev. Romeu i Julieta, suite 1 mov.7 des de núm. 70 fins a núm. 74

- Verdi. Nabucco. Va, pensiero, des de núm. 27 fins a núm. 29

* Passatges d'orquestra del Probespiel Band 2 ed. 7851 (ed. Schott)

 

ANNEX III

Trombó i trombó baix

Repertori proves

Ajuda solista de trombó

A) Primer exercici 

- Ferdinand David: Concertino op. 4

- W. A. Mozart: Rèquiem; Tuba Mirum (trombó 2n) des de compàs 1 fins a 35

B) Segon exercici

- Bernhard Krol: Capriccio da camera op.35

Fragments orquestrals:

- M. Ravel: Bolero, des de 3 compassos del núm. 10 fins a núm. 11 (trombó 1)

- J. Brahms: Simfonia núm. 1 (trombó 1), des de lletra C fins a allegro non troppo

- A. Borodin: Danses polovetsianas (trombó 1) des de 8 compassos abans de lletra D fins a lletra D. Des de 9 compassos després de lletra V fins a lletra W

- N. Rimsky-Korsakov: La gran Pasqua russa (trombó 2), des de lletra B fins a lletra C, des de lletra M fins a lletra N

- F. Liszt: Concert per a piano núm. 1 (trombó 1), des de 8 compassos després de lletra B fins a 9 abans lletra C. Des de 10 compassos després de lletra I tocar 4 compassos

- H. Berlioz: Marxa hongaresa (trombó 2), des d'allegro marcato, la major (abans lletra F) fins a final

- H. Berlioz: Funeral sermon (trombó sol) complet

- C. Saint-Saëns: Sinfonia núm. 3 (trombó 1), I. mov. des de lletra Q fins a 2 compassos després de lletra S

- R. Strauss: Till Eulenspiegel (trombó 1), des de 4 compassos abans de núm. 36 fins a 6 després de núm. 37

C) Tercer exercici

Lectura a primera vista.

Alguns fragments orquestrals de les llistes anteriors a elecció del tribunal.

Ajuda de solista de trombó/trombó baix

A) Primer exercici

- Lebedjew: Concert núm.1 per a trombó baix

- G. Rossini: Guillem Tell, obertura (trombó baix), des de la lletra C fins a 9 després de la lletra D

B) Segon exercici 

- Eugene Bozza: Concert New Orleans

Fragments orquestrals:

- J. Brahms: Simfonia núm. 1 (trombó 3), des de lletra C fins a allegro non troppo

- A. Borodin: Danses polovetsianas (trombó 3), des de 8 compassos abans de lletra D fins a lletra D

- J. Haydn: La creació (trombó 3) núm. 26. Vivace, des del principi fins a la lletra C

- R. Schumann: Simfonia núm. 3

- R. Wagner: Les valquíries

- L.v. Beethoven: Simfonia núm. 9

- F. Liszt: Concert per a piano núm. 1

- H. Berlioz: Marxa hongaresa

- L. Delibes: Coppelia

- R. Strauss: Der Bürger als Edelmann

- R. Strauss: Una vida d'heroi (Ein Heldenleben)

​​​​​​​C) Tercer exercici

Lectura a primera vista.

Alguns fragments orquestrals de les llistes anteriors a elecció del tribunal.