Borsa de treball Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

(Versió PDF)

 

Publicació de la convocatòria: 5 d'abril de 2018

 

El Patronat de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears en la sessió de dia 1 de febrer de 2018 va acordar aprovar la convocatòria i les bases per a la confecció d’una borsa de treball per a contractes laborals de naturalesa temporal de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears que es reprodueixen seguidament.

 

Palma, 8 de març de 2018

La presidenta del Patronat
Francesca Tur Riera

 

Convocatòria i bases per a la confecció d’una borsa de treball per a contractes laborals de naturalesa temporal

La Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears fa una convocatòria pública per a la selecció de professors músics per necessitats puntuals eventuals o de substitució de plantilla. Es convoquen audicions pel sistema d’oposició per a totes les famílies instrumentals, segons consta en l’annex II d’aquesta convocatòria. 

1. Naturalesa i característiques dels contractes

- Règim jurídic: personal laboral temporal

- Tipus de contracte: contractes laborals eventuals de durada igual o inferior a 45 dies i contractes de substitució i cobertura de places dotades vacants i excedències o situacions assimilables (sempre que el procediment s’iniciï en el termini màxim de sis mesos des de la baixa o la situació que doni lloc a la vacant i quedi acreditat que l’entitat disposa de dotació suficient per a despeses de personal en el seu pressupost) corresponents a categories de personal artístic de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

2. Requisits dels aspirants

a) Ser major d’edat.

b) Tenir els estudis superiors de l’instrument al qual es presenta o en condicions d’obtenir-los en la data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds.

c) Per als treballadors/ores no comunitaris/àries, estar en possessió del permís en vigor de treball i residència a Espanya.

d) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que pugui impedir el desenvolupament de les funcions corresponents.

e) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de les administracions públiques.

3. Presentació de sol·licituds

- Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

- Lloc de presentació de sol·licituds: a les oficines de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, situades al carrer de Vicenç Juan i Rosselló, 22 B, a Palma, o a qualsevol dels llocs admesos en la normativa bàsica de règim jurídic.

- Documentació mínima requerida: la no presentació d’aquesta documentació serà causa d’exclusió.

Una sol·licitud per escrit, segons el model d’instància que acompanya aquestes bases (annex I), i també disponible a les oficines de l’OSIB i al nostre web www.simfonicadebalears.com.
El CV musical (màxim 1 full per davant i per darrere).
Un certificat de “vida laboral” en què es reflecteixin els serveis prestats en orquestres professionals.
Una fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
Una fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
Per als treballadors/ores no comunitaris/àries, una còpia compulsada del permís en vigor de treball i residència a Espanya.
Declaració de tenir o no tenir un certificat de coneixements de llengua catalana. Acreditació, si escau, del certificat de què es disposa. 

4. Llista d’admesos i exclosos

En el termini màxim de deu dies des de la data màxima de presentació de sol·licituds s'ha de publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a l’audició. En aquesta llista s'hi han d'exposar raonadament les causes de l’exclusió i s'hi ha d'informar que s'habilita un termini màxim de cinc dies per esmenar les deficiències que han estat motiu de l’exclusió. Una vegada que s'hagin revisat les esmenes presentades, l’OSIB ha d'aprovar i publicar en el seu tauler d’anuncis i el web la llista definitiva dels aspirants admesos (i exclosos) a l’audició. En aquesta mateixa llista s'hi ha de publicar i donar a conèixer el lloc, el dia i l'hora en què tindran lloc les audicions de cada instrument.

5. Tribunal qualificador

a) Composició:

President: Pablo Mielgo (director titular), suplert o assessorat per Joji Hattori.

Vocals: el concertí, el concertí associat, tots els solistes de l’OSIB i tres músics no solistes elegits per sorteig. En suplència dels solistes, han d'intervenir els ajuda de solista respectius. En suplència dels tutti, han d'intervenir els tutti suplents, que també seran objecte de sorteig.

Secretari (sense vot): el gerent de la Fundació. En cas de suplència, ha d'actuar com a secretari un funcionari de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Assessor tècnic (sense vot): un funcionari de la direcció general competent en matèria de Funció Pública. En cas de suplència, pot ser suplert per un altre funcionari de la mateixa direcció general.

Els representants del comitè d’empresa poden assistir tant a les proves com a les deliberacions en qualitat d’observadors, sense que puguin intervenir en els debats ni les deliberacions.

b) Per a la qualificació dels exercicis el tribunal ha de seguir les pautes següents:

* Els acords del tribunal s’han d'adoptar en funció de la puntuació major, fruit de les opinions numèriques de cada membre.

Cada membre del tribunal ha de puntuar les 2 proves d’audició amb un nombre del 0 (puntuació més baixa) al 10 (puntuació més alta), i hi pot afegir com a màxim un decimal.
Les dues proves (obra obligatòria i passatges orquestrals) tenen la mateixa importància (50 % cadascuna) per a la puntuació.
Una volta anotades totes les puntuacions, s'ha de rebutjar la més alta i la més baixa.
La puntuació final és la mitjana de les notes restants obtingudes als dos exercicis.
La puntuació que els membres del tribunal atorguin a cada aspirant a les promocions internes és secreta. Cada membre del tribunal ha de tenir un full per a cada prova, en el qual posarà la nota final i les observacions. Aquest full és anònim i l'ha de recollir al final de cada prova la secretaria del tribunal.
El recompte final és públic i l'ha de dur a terme la secretaria del tribunal.

c) Amb la llista d'admesos i exclosos s'ha de fer pública la identificació nominal dels membres titulars, i els corresponents suplents, del tribunal qualificador. L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha de fer efectiva d’acord amb el que disposen els articles corresponents de la normativa de règim jurídic.

d) El tribunal no es pot constituir ni actuar sense l’assistència del president, el secretari, o els seus suplents, i de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament, i les decisions s’han d'adoptar per majoria simple, actuant el secretari, sense vot. 

e) El tribunal resta facultat per resoldre els dubtes o incidències que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procediment de selecció de tot el que no estigui previst en les presents bases.

6. Desenvolupament de les audicions

a) Els exercicis a realitzar pels aspirants queden recollits en l’annex II.

b) L’ordre d’intervenció dels/les candidats/es s'ha d'establir mitjançant un sorteig previ a l’inici de les proves a partir del primer llinatge dels aspirants. 

c) Si escau, l’OSIB ha de posar un piano a disposició dels/les aspirants que ho hagin sol·licitat a la sol·licitud. Això no obstant, el o la pianista, si escau, l’han d’aportar els aspirants.

d) A cada prova, la compareixença dels/les aspirants s'ha de requerir de viva veu i se n’han d'excloure els qui no compareixen a l’acte.

e) El tribunal pot, en qualsevol moment de la intervenció d’un/una aspirant, donar per finalitzada l’execució de la interpretació d’una obra o fragment.

f) El tribunal pot exigir en qualsevol moment als/les aspirants que acreditin la seva identitat.

g) La utilització del telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu de telecomunicació a dins dels locals on es desenvolupen les proves, està absolutament prohibit tant per als aspirants com per als membres del tribunal. Els/les aspirants queden advertits que la seva utilització donarà lloc a l’exclusió de l’audició.

h) Les audicions de la primera prova s'han de fer darrere cortina, sens perjudici que el tribunal pugui acordar fer extensiva aquesta circumstància a la segona prova.

7. Resultat de les proves

a) Una vegada acabades les audicions, el tribunal ha de publicar l’acta amb la llista de candidats (per ordre de major a menor puntuació) al tauler d’anuncis de la Fundació i al BOIB.

b) En cas d’empats en la puntuació total, els aspirants s’han d'ordenar segons la major experiència fefaentment acreditada en orquestres professionals.

8. Llista inicial

S'ha de crear una borsa de treball amb els aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 5 per als contractes temporals per dies.

Els aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 6 han de configurar també una borsa per als contractes de substitució i cobertures de places dotades vacants i excedències o situacions assimilables. Els integrants d’aquesta llista han de ser cridats en els supòsits de contractes de substitució, encara que estiguin sota una contractació laboral eventual per dies, i se’ls ha de donar la possibilitat d’elegir. En qualsevol cas no perden el seu lloc a cap de les borses.

9. Llista final. Coneixements de llengua catalana

a) Per confeccionar la llista final, el tribunal ha d'incloure els aspirants que hagin passat la prova artística que tenguin el certificat B2 de català. Excepcionalment, si en determinades categories o especialitats no han quedat aspirants amb aquest nivell es pot incloure en la llista final aspirants sense aquest certificat. En aquests casos i sempre que el contracte que es faci sigui previsiblement superior a 18 mesos, l’aspirant ha d’acreditar en el termini d’un any el corresponent nivell de coneixements de llengua catalana. En cas contrari, serà causa d’extinció de la relació laboral.

b) Constitueix un mèrit tenir nivells superiors a l’exigit segons la puntuació següent:

 - C1: +0,10 punts

 - C2: +0,20 punts

 - Llenguatge administratiu: + 0,05 punts

10. Vigència i incorporació

a) Aquesta borsa de treball serà vàlida durant un període màxim d’un any comptador a partir de la data de la sessió resolutiva del tribunal de selecció. La vigència de la borsa pot ser prorrogada fins a dos anys més per un acord del Patronat.

b) L’ordre de l’oferta d’incorporació ha de seguir estrictament el de la puntuació obtinguda a la selecció realitzada. 

c) Una vegada acabada la relació laboral eventual o de substitució, el treballador s'ha de reincorporar a la borsa en el seu lloc originari.

d) La renúncia a incorporar-se a la plaça per a la qual es va realitzar la selecció implicarà passar al final de la llista, llevat que l’aspirant no resideixi a Mallorca.

e) Si el contracte és inferior a 7 dies, la renúncia tampoc no suposarà perdre el lloc a la llista.

 

ANNEX I
Sol·licitud per participar en la convocatòria per a la confecció d’una borsa de treball per a contractes laborals de naturalesa temporal de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears

Llinatges ____________________________________ Nom __________________________

DNI o NIF ____________________________      Nacionalitat _________________________

Resident a: carrer  ___________________________________________________________

Núm. _______________________ Ciutat _____________________________ DP ________

País ________________________ Telèfon ___________________

A. electrònica _________________________________

(   )  Interpretaré les obres acompanyat del pianista que aportaré.

EXPÒS:

Que vull prendre part en les audicions per formar part de la borsa de treball en l’especialitat o especialitats de 

__________________________________________________________

Que reunesc els requisits exigits en les bases de la convocatòria esmentada, i faig una declaració jurada d’estar-ne en possessió, i em sotmet a tot el que especifiquen les bases esmentades.

Que adjunt el currículum acadèmic i professional, amb la indicació dels meus títols i mèrits, així com dels treballs realitzats i altres activitats professionals, la declaració de nivell de català i l'acreditació, si escau, tot segons la documentació que adjunt.

D’acord amb el que he exposat,

SOL·LICIT:

Ésser admès a les audicions per formar part de la borsa de treball en l’especialitat o especialitats esmentades.

Signat:

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   

ANNEX II.
TEMARI DE LES AUDICIONS

VIOLÍ

Prova 1: Mozart, Concert núm. 3 , 4 , 5, a escollir. Només l’exposició del primer moviment d’un d’ells més la cadència.

Prova 2: passatges orquestrals:

- Prokófiev - Simfonia clàssica: primer moviment, primera pàgina; quart moviment, del compàs 1 al compàs 34

- Mendelssohn - Somni d'una nit d'estiu, overture: primera pàgina

- Strauss - Don Juan: primera pàgina

- Brahms – Simfonia núm. 1: primer moviment, del compàs 1 al 9; del compàs 21 al 29; del compàs 41 al 71

- Bartok – Concert per a orquestra: primer moviment, del compàs 76 al 134; tercer moviment, del compàs 86 al 100

- Mozart - Simfonia núm. 39: Finale - Allegro, del compàs 1 al compàs 42

  

VIOLA

Prova 1: concerts per a viola de Stamic o Hoffmeister 1 mov. Exposició.

Prova 2: obres orquestrals:

- Beethoven. Simfonia núm. 5. Andante con moto.

- Smetana. Overture"The Bartered Bride". Primera pàgina.

- D. Xostakóvitx. Simfonia núm. 5. Moderato.

- Mendelssohn. Somni d’una nit d’estiu. Scherzo de lletra C a lletra D.

- Prokófiev. Simfonia núm. 1. Allegro con brio. Primers 5 compassos i de lletra B a lletra C.

 

VIOLONCEL

Prova 1: Haydn, Concert en do o en re major. Primer moviment. Només exposició

Prova 2: passatges orquestrals

- Mozart. Simfonia núm. 35 k.v. (quart moviment fins al compàs 34)

- Beethoven: Simfonia núm. 5 op. 67 (segon moviment)

- Strauss: Don Juan (orchester-probespiel schott)

- Brahms: Simfonia núm. 3 op. 90 (tercer moviment: principi fins a la B).

- Verdi: Rèquiem: Ofertori

 

CONTRABAIX

Prova 1: primer moviment de Dittensdorf Concert en mi major o Dragonetti.  

Prova 2: passatges orquestrals:

-Simfonia Beethoven núm. 9 recitatiu.

-Simfonia Beethoven núm. 5, 3r moviment.

-Simfonia de Mozart núm. 39, 4t moviment (des del compàs 105 fins al 137)

-Mussorgsky/Andante - Pictures from an exhibition.

-Strauss / Ein Heldenleben núm. 9 d’assaig fins al número 11.

  

FLAUTA I FLAUTÍ

Prova 1: Mozart, Concert en sol major per a flauta (fins a la reexposició amb cadència)

Prova 2: repertori orquestral (flauta i flautí)

Beethoven - Leonora 3 (flauta)
Bizet – Carmen, fragment 1r acte (flautí)
Brahms - Simfonia núm. 4, fragment 4t moviment (flauta)
J. S. Bach - Passió segons sant Mateu (flauta)
Ravel - Concert en sol major per a piano (flautí)
Smetana - Moldava (flauta)… per interpretar-ho juntament amb el flautista de l'OSIB

  

OBOÈ I CORN ANGLÈS

Prova 1: Concert per a oboè i orquestra de W. A. Mozart Kv 314 en do m, primer i segon moviments amb cadències.

Prova 2: passatges orquestrals:

Oboè:

-Beethoven: Simfonia núm. 3; 2n, 3r i 4t moviments

-Brahms: Concert de violí, 2n mov.

1r i 2n mov. 1a Simfonia 

-Ravel: Le Tombeau de Couperin, Prelude

-Rossini: La Scala di seta (solos)

-Strauss: Don Juan (solo)

-Strawinsky: Suite Pulcinella, Gavotta

-Tchaikovsky: Simfonia núm. 4, 2n mov. (solo)

Corn anglès:

-Berlioz: Carnaval Romano (solo)

-Debussy: La Mer (solo 2a part)

-Dvorak: Simfonia 9a (solo 2n mov.)

-Falla: El sombrero de tres picos (solo 2n mov.)

-Ravel: Concert per a piano en sol m (2n mov.)

-Rodrigo: Concierto de Aranjuez (2n mov.)

-Strauss: Vida de héroe (solo)

-Wagner: Tristany i Isolda (solo 3r acte 1a escena)

 

CLARINET, CLARINET BAIX I REQUINT

Prova 1: Concert per a clarinet------------- W. A. MOZART

Prova 2: passatges orquestrals:

a) Repertori de clarinet:

Simfonia n. 4, n. 6------------------L. VAN BEETHOVEN
Pinos de Roma----------------------O. RESPIGI
Scheherezade------------------------R. KORSAKOV

b) Repertori de clarinet baix

Le Sacre du Printemps-------------I. STRAVINSKY
Don Quixote---------------------------R. STRAUSS

c) Repertori de requint

Bolero-----------------------------------M. RAVEL
Symphonie fantastique-------------H. BERLIOZ

 

FAGOT I CONTRAFAGOT

Prova 1

W. A. Mozart

Concert per a fagot i orquestra KV 191.

Primer i segon temps amb cadències

Prova 2: repertori orquestral 

a) Fagot

W. A. Mozart 

Les noces de Fígaro - Obertura

Simfonia n. 41

1r temps - Del compàs 62 fins al 300

4t temps - Del compàs 87 fins al 390

L. Van Beethoven

Simfonia n. 6 - Segon temps

H. Berlioz, Symphonie fantastique

4t temps - Del compàs 49 fins al 63

5è temps - Del compàs 67 fins al 84

J. Brahms, Concert per a violí - Segon temps - Da capo fins al compàs 22

M. Ravel, Bolero

Txaikovski, Simfonia n. 6 – Quart temps - Del compàs 4 fins al compàs 36

b) Contrafagot

M. Ravel

Concert per a la mà esquerra - Introducció

Ma mère l’oye - Quart temps

 

TROMPA

Prova 1: Mozart, Concert núm. 3 en mi b o R. Strauss, Concert núm. 1 en mi b

Prova 2: repertori orquestral (Probespiel):

Beethoven - Simfonia núm. 3 Heroica, 3r mov., 2a i 3a trompa (p. 4)

Beethoven - Simfonia núm. 7 en la, 1r i 4t mov., 2a trompa (p. 8 i 9)

Beethoven - Simfonia núm. 9, 3r mov., 4a trompa (p.11)

Mahler - Simfonia núm. 1, 1r mov., 2a trompa, comp. 32 a 44 (p. 30)

Txaikovski - Simfonia núm. 5, 2n mov., solo 1a trompa (p. 75)

R. Strauss - Till Eulenspiegel, 1a trompa, D.C. fins a xifra 1 (p. 53)

R. Strauss - Don Juan, després lletra N (p. 52)

 

TROMPETA/PICCOLO

Prova 1: concert:

Concert en mi bemoll major, Hob. VIIe/1 de J. Haydn: primer moviment sense cadència i segon moviment. Trompeta en DO

Prova 2: repertori:

1. Beethoven, Simfonia número 5: 

trompeta 1: segon moviment 

trompeta 2: segon moviment i tercer moviment (últim allegro)

2. Bartok, Concert per a orquestra: 

trompeta 2

3. Rimsky Korsakov, Scheherezade:

trompeta 2

4. Bizet, Carmen: 

prélude corneta 2

5. Mahler, Segona simfonia: 

Offstage (banda interna) trompeta 1 i 2 

Una obra amb lectura a primera vista amb transposició

 

TROMBÓ TENOR

Prova 1: concert Morceau Symphonique, de Guilmant 

Prova 2: passatges d’orquestra:

- Rèquiem de Mozart

- Bolero de Ravel

- Pascua rusa, de Rimsky-Korsakov.

 

TROMBÓ BAIX

Prova 1: concert New Orléans, de Bozza

Prova 2: passatges d’orquestra: 

-Walquiria, de Wagner

-9a Simfonia de Beethoven

-Guillermo Tell, de Rossini

-Renana, de Schumann

 

TUBA

Prova 1: Concert de tuba, Ralph Vaughan Williams, mov. 1 i 2

Prova 2: passatges orquestrals. Del llibre Orchester Probespiel, Edition Peters, o anàlegs: 

-Symphonie fantastique, Héctor Berlioz. Pàgines 2 i 3

- Sinfonische Metamorphosen, Paul Hindemith. Pàgines 12 i 13

- Simfonia 1, Gustav Mahler. Pàgina 15

- Till Eulenspiegels lustige Streiche, Richard Strauss. Pàgines 22 i 23

- Die Meistersinger von Nürnberg, Richard Wagner. Del número 11 al número 13

- Die Walkůre, Richard Wagner. Pàgina 53 _3 aufzug 1 scene.

  

TIMBALS I PERCUSSIÓ

Prova 1: marimba

Un preludi, partita o fuga de J. S. Bach 

Prova 2: repertori orquestral:

TIMBALS

9a Beethoven

1r mov.: Inici-B; K-L; 19 de la R-Fi

2n mov.: F-H

5è mov.: 2 abans prestissimo

R. Strauss, Caballero de la Rosa

CAIXA

R. Korsakov: Scheherezade

R. Chapí: El tambor de granaderos

XILO

G. Gershwin: Porgy and Bess

LIRA

P. Dukas: El aprendiz de brujo

PANDERETA

A. Dvorak: Carnaval - Obertura 

TRIANGLE

F. Liszt: Concert de piano n. 1

BOMBO I PLATS

P. Txaikovski: Simfonia n. 4 i Romeu i Julieta

 

ARPA

Prova 1: W. A. Mozart. Concert per a flauta, arpa i orquestra (sense cadenza)

Prova 2: passatges orquestrals

- H. Berlioz. Symphoniefantastique - 2n moviment fins al 23

- P. I. Txaikovski. El llac dels cignes - cadenza

- M. Ravel. Tzigane - cadenza

- P. Sorozábal. La del manojo de rosas – n. 8. Farruca en la menor