Convocatòria de beques de formació de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Acadèmia Simfònica”

Versió PDF

 

És important acostar l’alumnat de cicles formatius superiors al món laboral. És per això que la Fundació OSIB vol oferir beques en pràctiques perquè aquests alumnes puguin completar la seva formació acadèmica.

 

Els objectius del programa de beques “Acadèmia Simfònica” són:

 

— Donar suport a joves músics en la seva formació i perfeccionament tècnic i artístic.

— Promoure un intercanvi musical i fomentar la relació, amb voluntat de continuïtat amb els joves músics, els músics professionals de l’orquestra i els artistes convidats.

 

1. CONVOCATÒRIA

La Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears convoca beques de formació per als estudiants de cicles superiors de música (màster inclòs) per participar en tres programes de la Temporada Simfònica 2018/2019.

 

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

— Donar suport a joves músics en la seva formació i perfeccionament tècnic i artístic.

— Promoure un intercanvi musical i fomentar la relació, amb voluntat de continuïtat, amb els joves músics, els músics professionals de l’orquestra i els artistes convidats.

 

3. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria de beques els alumnes ciutadans dels estats de la Unió Europea d’estudis superiors de música i/o màster matriculats en qualsevol centre públic o privat en el moment de fer la sol·licitud o durant el curs anterior. La matrícula ha de ser en els estudis de l’instrument pel qual sol·liciten beca.

Els sol·licitants que resultin beneficiaris pel simple fet de presentar la sol·licitud accepten aquestes bases. Això implica que els estudiants que participen en l’Acadèmia Simfònica s’han de comprometre a formar part de la dinàmica de l’Orquestra Simfònica 

de les Illes Balears durant els programes assignats: preparar individualment la seva part, assistir als assajos i al concert de temporada, participar, en el seu cas, en els programes de cambra amb membres de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, etc. En cas de falsedat o omissió total o parcial de la documentació, es derivarà la responsabilitat que correspongui.

 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre de la Fundació OSIB o a qualsevol dels llocs admesos en la normativa de règim jurídic de les administracions públiques fins al dia 25 de setembre de 2018.

A més de la presentació en el Registre de la Fundació, els sol·licitants han d’enviar tota la documentació a l’adreça de correu electrònic marf@simfonicadebalears.com, en format PDF i el vídeo que s’esmenta en l’apartat següent en format Standar MP4, AVI, MOV, MPEG o similar.

La sol·licitud s’ha d’emplenar seguint el model normalitzat que constitueix l’annex I d’aquesta convocatòria. A la sol·licitud s’ha adjuntar la documentació següent:

— Document nacional d’identitat, passaport o certificat que acrediti la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea.

— Currículum dels estudis musicals.

— Documentació acreditativa de la condició vigent d’estudiant de cicle superior de música o màster en l’instrument del qual es presenta.

— Vídeo interpretant, tot sol, una part de repertori o una composició de l’instrument del qual es presenta (màxim 4 minuts).

 

5. JURAT I CONCESSIÓ

La Fundació designarà el jurat que ha d’examinar les peticions i que farà la proposta de becaris. El jurat estarà format pel director artístic, el concertino, el gerent que farà a més la funció de secretari, i un solista de cada secció.

La proposta del jurat s’ha d’elevar a l’òrgan competent que ha de resoldre sobre la concessió.

La Fundació OSIB notificarà la resolució als sol·licitants i farà publica la resolució de concessió de beques a la pàgina web i al BOIB.

 

6. QUANTIA I PAGAMENT

La beca consisteix en una ajuda econòmica destinada a compensar les despeses en material relacionat amb els estudis (matrícules, material per a l’instrument, partitures, cursos, etc.), en les quanties que es relacionen a continuació:

— Beca programa 1: 200 euros

— Beca programa 2: 300 euros

— Beca programa 3: 200 euros

La Fundació pot destinar per despeses derivades de becaris que acreditin la matricula  en un centre fora de l’illa de Mallorca i que hagin de desplaçar-se a Mallorca, tindran un suplement per a les despeses de viatge amb un màxim de 100 euros per programa. Aquestes despeses s’han d’acreditar fefaentment.

Les beques es pagaran amb càrrec a la partida corresponent de la Fundació en les anualitats següents:

— 10.000 euros amb càrrec al pressupost de 2018

— 20.000 euros amb càrrec al pressupost de 2019

 

7. DATES I PROGRAMES DE L’ACADÈMIA SIMFÒNICA

Programa 1 (concert 11 d’ octubre de 2018, inici dels assajos 08/10/2018)

Obertura “Il mondo della luna” J. Haydn

Concierto Latino. G. Montero

Así Habló Zaratustra. R. Strauss

Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Gabriela Montero, piano

Pablo Mielgo, director

 

Beques que es convoquen:

7 violins

2 violes

2 violoncels

1 contrabaix

1 flauta

1 oboè

1 clarinet

1 fagot

1 trompa

1 trompeta

1 tuba

1 arpa

 

Programa 2 (concerts 21 i 22 de febrer de 2019, inici dels assajos 18/02/2019)

Simfonia núm. 9. G. Mahler

Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Pablo Mielgo, director

Beques que es convoquen

11 violins

2 violes

2 violoncels

2 contrabaixos

2 flautes

1 oboè

2 clarinets

1 fagot

2 percussió 

1 arpa

 

Programa 3 (concert 16 de maig de 2019, inici dels assajos 13/05/2019)

Gala Lírica

Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Lise Lindstrom, sopran

Pablo Mielgo, director

Beques que es convoquen

7 violins

2 violes

2 violoncel

1 contrabaix

1 flauta

1 oboè

2 clarinets

1 fagot

2 trompes

1 trompeta

1 trombó

5 percussió

1 arpa

 

8. CONVOCATÒRIES ESPECÍFIQUES

La Fundació podrà convocar els becaris seleccionats per a programes simfònics o de cambra específics fora dels establerts a aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria s’ha de fer seguint l’ordre de prelació dels becaris seleccionats.

Les beques en casos de convocatòries específiques serà de 250 euros.

 

9. PUBLICACIÓ

Aquesta convocatòria s’ha de publicar al BOIB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Fundació OSIB.

Palma, 7 de Setembre de 2018

Gerent 

Pere Bonet Bonet

ANNEX I 

Model normalitzat

NOM

COGNOMS

DNI:

ADREÇA

POBLACIÓ

TELÈFON DE CONTACTE

ADREÇA ELECTRÒNICA

INSTRUMENT

MATRÍCULA DEL CURS ACTUAL O DARRER CURS APROVAT

PROGRAMES ALS QUALS SOL·LICITA BECA

    Programa 1

    Programa 2

    Programa 3

NÚMERO DE COMPTE BANCARI

     

      Desitj que la Fundació gestioni  l’allotjament

Accept les condicions de la beca (marcau la casella amb una X)