OFERTA D'OCUPACIÓ

 

OFERTA  D'OCUPACIÓ

 

DADES DEL'OFERTA  

 

Oferta: 042019002729
Ocupació (nº de CNO): 3613
Localidad : Palma 07040

 

Ocupació: Cap d’Administració

Nom entitat: FUNDACIO ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

Municipi: Palma

Illa: Mallorca

 

Data de presentació des de la publicació al SOIB                                                                            

Data de presentació fins 7 dies hàbils des de la publicació                                                                              

 

FUNCIONS

Desplegar les tasques de Cap d’Administració.

 

Funcions del lloc de feina:

Responsable màxim de l’administració de la FOSIB: nòmines, balanços, comptes anuals, pla d’actuacions, control pressupostari.
Col·laborador de la gerència.
Contacte principal amb els tècnics de les administracions públics corresponents.
Elaboració de convenis de col·laboració, expedients de contractació.
Responsable de serveis generals.

 

 

REQUISITS  DELSCANDIDATS

 

Lloc de treball: Cap d’Administració

: Palma
: N (Tipus jornada: N = temps complet)
: A
: Administració
: Llicenciatures o Graus en empresarials, o en econòmiques, o en dret o en ADE. 

: C1

 

 

CONDICIONS

 

Salari brut anual: Aproximat 44.499,51 Euros                                                                                                

Modalitat del contracte: Interinitat en lloc vacant fins que es cobreixi reglamentàriament.

 

 

 

Durada (en mesos) : Fins que es cobreixi reglamentàriament.                                                                                                                 

 

Jornada  Completa: Sí                                                                                                              

Horari: Horari segons conveni col·lectiu i relació de llocs de feina

 

 

Data prevista d'incorporació: aprox. 15 dies des de la resolució de la selecció.

 

Altres dades:

 

CRITERIS SELECTIUS

 

AREA/LLOC    DE TREBALL:     FUNDACIO ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

CATEGORIA:    Cap d’Administració

TIPUS  DECONTRACTE:   Interinitat

NOMBRE DE PLACES A COBRIR:  1

 

PROCEDIMENT:

 

Presentació d’oferta genèrica d’ocupació al SOIB de i anunci en premsa.
Realització d’entrevistes a cadascun dels / de les aspirants seleccionats que compleixin requisits, dirigides a comprovar les aptituds i els coneixements en relació amb la plaça convocada.
Valoració dels / de les aspirants al lloc amb la finalitat de comprovar aptituds, mèrits, capacitat i competències.
Contractació  delapersona   seleccionada.
Els candidats admesos que no hagin resultat seleccionats per a cobrir la plaça oferida, restaran com a reserva per a possibles futures contractacions temporals fins a esgotar la llista.

 

 

Requisits:

 

a)Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d'altra que,de conformitat amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, permeti l’accés a un treball  públic.

 

b)  Tenir 18 anys d'edat   complerts i no haver arribat  a l’edat de jubilació  forçosa.

 

c)  No haver estat   separar/da, mitjançantexpedient disciplinari, del  servei  de  qualsevol administració pública, o dels   òrgans   constitucionals   o  estatutarisde les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades  de  forma   absoluta o especial   per  a  ocupacions o càrrecs  públics  per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien, en el cas  que haguessin estat separades,  inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. Enel cas de ser nacionalsd'un altre  Estat,notrobar-se  inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat  sotmes es a sanció  disciplinaria   o equivalent que impedeixi,en el  seu  Estat i els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

 

d)Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la categoria laboral en que s’inclouen les places ofertes.

 

e)No haver comès ni tenir antecedents de delites de naturalesa sexual.

 

 

 

VALORACIÓ DELS / DE LES ASPIRANTS

 

El  sistema  de selecció és el de concurs de mèrits i entrevista personal.

 

 

El   procediment  de selecció dels/deles  aspirants consta de les fases que es descriuen a continuació.

 

A) Fase de concurs  de mèrits

 

 

La fase de concurs de mèrits és prèvia a l’entrevista de selecció  de personal.

 

En aquesta fase, es valoren els  mèrits al·legats i està  valorada,en el seu conjunt, amb  un rnàxim de 18punts, i   constitueix el   90%   del    procés   selectiu. Es  divideix en   dues categories: Experiència(10 punts, que constitueix el  50%  del procés selectiu) ii      Formació ( 8 punts, que constitueix un altre 40%  del procés  selectiu).

 

Quan a experiència es valoren  els mèrits següents:

 

Experiència professional remunerada en llocs de feina del sector públic autonòmic en gestió econòmica pública, gestió pressupostària, tresoreria i tramitació administrativa que s'hagi adquiriten llocs de feina de les mateixes funcionsa què s’opta,  i     encategoriesprofessionals   superiors i      inferiors, depenentde laplaca  aquès'opta.

 

Quan aformacióesvaloren  elsmèritssegüents:

 

a)    Formació o titulació complementaria i    específicarelacionada  amb el  llocaquès'opta.

b) Nivells de coneixements superiors als exigits,parlats i escrits,de llengua catalana i de llengües estrangeres.

 

B) Fase de entrevista personal.

 

 

Aquesta segona fase consisteix en una entrevista personal de l’aspirant amb l’òrgan de selecció nomenat per  la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears. En el òrgan   de  selecció hi estarà present un representant membre del Comitè d'empresa, amb veu  però   sense  vot, amb la finalitat de vetllar i    garantir el  bon  funcionament del   procés selectiu.

 

Aquesta fase és valorada en un màxim de 2  punts,i constitueix el 10% del  procés selectiu*.

*La   valoració  de l’'entrevista   personal fins a un 10%queda  justificada  per a l’alt nivell competencial de coneixement específic de les tasques de gestió econòmica, financera, comptable i pressupostària i  la tramitació administrativa amb moltes especificitats en relació al sector públic instrumental autonòmic. També per la  capacitat   de decisió,treball enequip,iun alt grau demotivació i    dedicació al treball.

 

 

 

Requisits específics,

Llicenciatures o Graus en empresarials, o en econòmiques, o en dret o en ADE. 

 b)Nivell de Català: C1

 

 

Barem mèrits,

 

 

Barem de mèrits per valorar en la fase de concurs   de mèrits:

 

 

1.   Experiència  professional (la valoració  màxima   per aquest concepte és de10 punts

 

 

a.)   Experiència   professional a qualsevol llocs de feina del sector públic autonòmic de les Illes Balears amb  funcions de anàlogues o similars al lloc oferit.Per cada  quatrimestre(120 dies)de servei  prestat:

a.1)   En  la mateixa categoria com a màxim responsable tècnic en les àrees descrites:: 1 punts

a.2)   En  una   categoria    immediatament     inferior   a  la  requerida,     amb relació   al contingut   funcional: 0,25  punts.

 

 

b.)   Experiencia    professional  en entitats   privades, ONGS, etc. amb funcions de contingut similar al lloc ofertat.  Per cada quatrimestre(120 dies)de servei prestat:

b.1)    En la mateixa  categoria com a màxim responsable tècnic en les àrees descrites:: 0,15  punts.

b.2)     En una categoria immediatament inferior a la requerida,amb relació al contingut funcional: 0 ,  10punts.

 

 

 

2.     Formació    complementària(la valoració màxima per aquest concepte és de  8punts)

 

 

2.1.  A la formació complementària, es valoren cursos,seminaris i jornades formatives que estiguin relacionats directament amb les funcions i els requisits de la plaça  de Cap d’Administració.

 

No  es valoraran  els certificats o  els diplomes  que no indiquin   les hores o els crèdits de l’'acció formativa,sobre matèries o assignatures corresponents  a una  carrera  universitària, els de doctorat o els derivats de processos selectius.

 

La valoració s’ha de fer d’acord amb els barems següents:

 

Formació complementària:

Titulació de grau superior diferent a la exigida, si n’és el cas, com a requisit               1 punt

Cursos, jornades o seminaris relacionats amb les funcions del lloc: per cada fracció de 10 hores amb aprofitament                 0.05 punts               

 

 

2.3.   Haver impartit  cursos  relacionats amb el contingut de la plaça a la qual s’opta, s'ha de valorar  a raó de O,  1O   punts percrèdit.  Si  no se n’especifica la durada, s'ha de valorar  amb 0,05 punts.

 

2.4. Coneixements de llengua catalana

Certificat C2 o equivalent                                                                0,50 punts

Certificat LA o equivalent                                                                 0,25 punts

 

Només  s'ha  devalorar el certificat de més nivell a excepció  del LAque sumarà independentment  del nivell que es tengui.

 

 

2.5.Coneixements de llengües estrangeres(segons el  Marc europeu comú de referència).Per cada llengua:

Certificat B1, nivell llindar (intermedi 2) o equivalent       0,25 punts

Certificat B2, nivell avançat (avançat 2) o equivalent       0,50 punts

 

Puntuació final i nivell de català

Només podran seleccionar-se els aspirants que hagin sumat 12 o més punts

 

 

Contra aquestes bases selectives es pot interposar recurs davant la jurisdicció social d’acord amb el que preveu la Llei 36/2011, de 10 d’octubre reguladora de la jurisdicció social.