TORN DE BORSA DE TREBALL AMB GRAU DE DISCAPACITAT

 

El Patronat de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, en la sessió de dia 23 de maig de 2018, va acordar modificar la convocatòria i les bases per a la confecció d’una borsa de treball per a contractes laborals de naturalesa temporal de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, les quals es reprodueixen seguidament.

  

Palma, 24 de maig de 2018

La presidenta del Patronat

Francesca Tur Riera

  

Primer.- S’afegeix un punt 11 a la convocatòria:

1.  D’acord amb el que disposa el darrer paràgraf de l’article 59.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, es reserva una quota del 7 % de les vacants perquè la cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sens perjudici que s’hagi d’acreditar la compatibilitat amb les funcions de la categoria professional corresponent.

A aquest efecte, se’ls ha d’oferir les vacants número 7 i les posteriors, de catorze en catorze, de la borsa, és a dir, els llocs número 21, 35, 49, 63... i així successivament. No obstant això, se’ls ha d’oferir també llocs de treball, quan els correspongui per la puntuació obtinguda en el procés.

2.  En tot cas, l’oferta de lloc està supeditada al fet que la discapacitat de la persona aspirant concreta sigui compatible amb les tasques del lloc de treball

3.  Per gestionar millor la reserva per a persones amb discapacitat de les borses convocades, i amb independència que formin part de la borsa general, s’ha de constituir una llista específica de persones amb discapacitat, per ordre de prelació.

Segon.-  Declarar la conservació de totes les actuacions anteriors relatives a la presentació d’instàncies i seguir amb la tramitació del procediment selectiu.

Tercer.- Obrir un termini de 15 dies naturals per a la presentació de sol·licituds només per a les persones que compleixin i acreditin les condicions previstes en el punt 11 de la convocatòria, a més de la resta de requisits que s’hi demanen. 

Els aspirants que ja hagin presentat la sol·licitud i que es vulguin acollir al torn de discapacitats previst en el punt 11 de la convocatòria han de manifestar-ho i acreditar-ho dins el mateix termini.

Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

PDF