LLISTA ASPIRANTS SELECCIONATS PER ORDRE DE PRELACIÓ