LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN LA PROVISIÓ AMB CONTRACTE D’INTERINITAT DEL LLOC DE FEINA DE CAP D’ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS.

ADMESOS: (inicial i quatre últimes xifres del DNI) (Tipologia esmenes)

 

M.S.D.A. *3853-P (1)
A.L.M. *2800-Y (1)
A.A.G.Z. *5953-E (1)(2)
J.M.B.  *7332-Y (1)(3)
M.B.P. * 6793-T (1)
A.P.M *6086-k (1)
B.R.T. *5480-x
M.G.F *6614-Y (1)
J.A.P.M *9685-P (1)
S.M.L *3367-W (1)
J.J.A.F *8680-T (1)
M.A.E. *5665-B (1)
M.C.V. *5724-J (1)
A.S.S. *1828-P (1)
M.M.V. 3714-X (1)
E.M.B.P. * 8237-Z (1)

(1) Manca adjuntar declaració responsable de: no haver estat separat de cap admnistració pública; tenir les capacitats físiques i psíquiques; i no antecedents delictes naturalesa sexuals

(2) Manca acreditar adequadament coneixaments orals i escrits de C1 català

(3) Manca acarament de títol

 

EXCLOSOS: (INICIAL I QUATRE ÚLTIMES XIFRES DNI) (MOTIU EXCLUSIÓ)

 

- P.B.O. 8237-Z. Exclòs. (NO ESTAR INSCRIT AL FORMULARI DEL SOIB QUAN ES VA PUBLICAR L’OFERTA).

Els aspirants admesos poden presentar la documentació d’esmena fins el 17 de juny a las 14.00 hores al registre de la seu de la Fundació o de la conselleria de Cultura.

Palma, 12 de juny de 2019

Pere Bonet Bonet

 

 

Gerent Fundació OSIB