Scroll Top

Convenis 1r. Quadrimestre 2022
Convenis 3r. Quadrimestre 2021
Convenis 1r. Quadrimestre 2021
PLa d’igualtat fundació orquestra simfònica illes balears

En data 30 de novembre de de 2020, s’ha dictat resolució d’encàrrec de gestió a mitjà propi personificat a l’entitat TRAGSATEC, l’objecte del qual és el servei de direcció facultativa de les obres de construcció de la “Caixa de Música” com a nova seu de la Fundació.

Entitat que fa l’encàrrec:  Gerent de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears, en virtut de delegació de facultats de la Presidenta del Patronat (BOIB núm. 195, de 14 de novembre de 2020)

Entitat que reb l’encàrrec: Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M. P. (Tragsatec)

Nº. Expedient: MEPRO 4/2020

Objecte: servei de direcció facultativa de les obres de construcció de la “Caixa de Música” com a nova seu de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Pressupost: 468.689,77 € (activitat exempta d’IVA).

Obligacions econòmiques: Resolució d’1 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica l’Acord de la Comissió per a la determinació de tarifes Tragsa, s’actualitzen les tarifes 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per Tragsa y Tragsatec per aquelles entitats respecte de les quals tingui la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes prevists en la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  i es revisen els coeficients per a l’actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts (BOE núm. 92, de 2 d’abril de 2020)

Termini: 25 mesos a comptar de la data de formalització del contracte amb l’empresa que resulti ser adjudicatària del contracte de les obres e construcció de la nova seu.

Data d’aprovació: 30 de novembre de 2020

Per a més informació, pot descarregar el document següent:

PDF Encàrrec gestió TRAGSATEC

La FOSIB fa ús dels convenis i acords com a mitjà de col·laboració amb altres entitats i persones, públiques o privades, per aconseguir les finalitats d’interès comú dins l’àmbit de les competències que li són pròpies, mitjançant la subscripció de convenis i acords i el compliment dels compromisos adquirits.

Disposa l’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears:

  1. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.
  2. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits referida al quadrimestre anterior, sens perjudici de la inscripció en el Registre de convenis i acords. La informació s’ha de mantenir disponible a Internet durant tot l’exercici pressupostari. Igualment, s’ha de mantenir disponible a Internet la informació referida a l’exercici immediatament anterior.

Llistat convenis subscrits per la FOSIB (Excels)

Convenis 1r. Quadrimestre 2019

Convenis 2n. Quadrimestre 2019

Convenis 3r. Quadrimestre 2019

Convenis 2n. Quadrimestre 2020

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.