Scroll Top

ACTA BOIB NÚM.130, DE 6 D’OCTUBRE DE 2022
PUBLICACIÓ NOTES PROVISIONALS OPOSICIONS 2022 (Data publicació: 03/01/2023)
El termini per presentar al.legacions a les notes és de tres dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació.
Data límit presentació al.legacions: 06/01/2023.
Les al.legacions s’han de presentar mitjançant escrit presentat al Registre Presencial de la FOSIB ( oficines ubicades al c. Vicenç Joan i Rosselló 22 B)

Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual s’aproven la convocatòria i les bases relatives a la provisió de quatre places amb contracte laboral fix com a professor de l’Orquestra Simfònica a las categories de violí segon tutti , violoncel tutti, viola tutti i ajuda de solista de flauta, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2021 i a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022. Més informació: Bases oposicions 2022 (PDF)

Palau de Congressos de Palma (Carrer de Felicià Fuster, 2, 07006 Palma, Illes Balears)
Novembre:

Dilluns 15 / 9.30-13.30 / 15.30 – 20.00 Violins

Dimarts 16 / 9.30 – 13.30 Violoncels

Dimarts 16 / 15.30 – 20.30 Violes

Dimecres 17 / 9.30 – 12.00 Contrabaix

Dimecres 17 / 13.00 – 15.30 Trompeta

Dimecres 17 /16.30 – 21.00 Flautes

Dijous 18 / 9.30 -12.30 Oboè

Dijous 18 / 9.30 – 12.30 Oboè / 14.30 – 18.30 Clarinets / 19.00 – 21.00 Arpa

Divendres 19 / 9.30 – 12.30 Fagot / 13.00 – 15.00 tuba / 16.30 – 21.00 Trompa

Dissabte 20 / 9.30 – 12.30 Percussió / 14.30 – 18.30 trombó tenor / 19.00 – 21.00 Trombó Baix

NOTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES: 
En data 7 d’octubre de 2021 s’ha publicat al BOIB una modificació de les Bases consistent en:
 • Nou termini de presentació de sol·licituds de 15 dies naturals per a persones amb discapacitat atenent a la legislació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, afegint-se a tal efecte la Base Desena.
 • Designació de suplents del president i vocals del Tribunal.
 • Modificació del temari d’arpa, i eliminació de “piccolo” al temari de trompeta.
 • Aclariment causes d’exclusió: No presentació del document identificatiu (DNI, NIE, passaport) o no presentació del títol superior.
 • Procediment de les audicions: Els dos exercicis o proves a realitzar per cada candidat seran consecutius i amb cortina.
Cal destacar que es conserven totes les actuacions realitzades fins al moment i es continua amb el procediment selectiu, havent d’esperar a la publicació de les llistes provisionals que finalitzi el termini de 15 dies per a la presentació de persones que compleixin el disposat a la Base Desena (persones amb discapacitat).
⚠️ Atès al volum d’inscripcions en el procés selectiu, La previsió de la publicació de les llistes serà entre la data del 18 i 21 d’octubre
Arxius PDFs:
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ:
 • Fins dia 20 de setembre (inclòs).
NOTA RELATIVA AL NIVELL DE CATALÀ:
 • El nivell de català B1 serà exigible en aquelles contractacions superiors a un any (interinatges per a més d’un any). S’ha de presentar o bé el certificat de català corresponent o bé la declaració jurada de la qual s’ha adjuntat model.
NOTA RELATIVA A LA PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ:
 • La presentació de la documentació per correu electrònic no és vàlida i suposarà la no admissió de la mateixa.
 • Les instàncies i la documentació s’han de presentar, com a opció preferent, a les oficines de la Fundació (c. Vicenç Joan i Rosselló 22B).
 • En cas de no ser possible entregar la documentació de forma presencial, es podrà enviar per correu postal. Serà imprescindible l’enviament a informacio@simfonicadebalears.comdel justificant de la presentació de la documentació a Correus o qualsevol altre servei postal. El no enviament de dit justificant suposarà la no admissió de la documentació.

NOTA RELATIVA AL CERTIFICAT DE VIDA LABORAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:

En cas de ser espanyols i no tenir experiència laboral o en cas de ser estrangers, no caldrà la presentació de dit certificat.

DATES CONFIRMADES
 • 15 de novembre: matí i tarda
 • 16 de novembre: matí i tarda
 • 17 de novembre: matí i tarda
 • 18 de novembre: matí i tarda
 • 19 de novembre: matí i tarda
 • 20 de novembre: matí i tarda
Actualització (25/02/21): Publicació Prelació Definitiva Tècnic Jurídic i Borsa d’Interins
.
Actualització (19/02/2021):
.
Actualització (12/02/2021):
.

OBSERVACIONS:

S’obri un termini fins el dimecres 17/02/2021 per presentar al.legacions a la llista provisional. S’haurà d’informar a l’adreça de correu informacio@simfonicadebalears.com de la presentació d’al.legacions en altres registres oficials que no siguin el registre de la Fundació al c. Vicenç Joan Rosselló 22B de Palma.

L’entrevista es fixa pel proper divendres 19 de febrer en una franja entre les 9 hores i les 12:00 hores, la qual es concretarà en telefonada a cada aspirant.

Actualització (28/01/2021):
 • Data examen: 10/02/2021.
 • Lloc: Edifici de l’EBAP (c/ Gremi de Corredors núm. 10 pis, 3er de Palma).
 • Hora: Els aspirants hauran de presentar-se a les 9.00 hores i es farà la crida per a la identificació.
 • Durada prevista: 3 hores i mitja.
 • No es podran usar textos normatius durant la part teòrica, però sí per a la part pràctica. Els textos normatius no podran ser textos comentats.
 • Els aspirants han de portar: mascareta, bolígraf i DNI.
 • La Fundació proveïrà dels folis i gel hidroalcohòlic necessaris.
 • La sala de l’EBAP on es realitzarà l’examen s’ha habilitat per complir amb les distàncies de seguretat fixades per les normes sanitàries.
S’obri un termini fins el dia 29 de desembre de 2020 inclòs per esmenar les causes d’exclusió o presentar al.legacions a aquesta llista.
Les esmenes s’hauran de presentar mtijançant registre d’entrada a la Fundació (carrer Vicenç Joan i Rosselló 22b, Palma) o per qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015. En cas de no presentar-se les esmenes al Registre de la Fundació, s’haurà d’enviar a l’email “informacio@simfonicadebalears.com” el justificant d’haver-lo presentat a un altre.

*El dia 24 i 31 de desembre Registre estarà tancat

** No s’admetrà l’esmena presentada per correu electrònic. Haurà de presentar-se mitjançant Registre Públic.

Rectificació d’error material a les Bases:
 • La puntuació màxima de l’apartat B2 relativa a mèrits acadèmics i formació complementària ha de ser de 10 punts i no 5. D’aquesta forma es sumen els 100 punts totals com a màxima puntuació de la convocatòria (rectificació pàgina 9).
 • Es reenumeren els apartats dels mèrits B3 i B4, en lloc de B4 i B5, respectivament (rectificació pàgina 11).
Convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal amb la categoria de tècnic de grau superior jurídic, per a l’execució del projecte d’inversió “Suport tècnic de la contractació, seguiment i justificació de la construcció de la Caixa de Música” 
 
Data límit presentació instàncies i documentació: 18/12/2020 (inclòs)
En 2019, l’Orquestra Simfònica Illes Balears completà la seva plantilla amb les oposicions de Violí Tutti I, Violí Tutti II, Trombó Baix i Trombó Tenor.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.